KOMUNIKOLOGIJA

U knjizi se obrađuje: pojam i vrijednost komunikacije, komunikologije kao znanosti, teoretska osnova komunikologije, vizualna , neverbalna, verbalna, paraverbalna komunikacija, poslovni bonton, retorika, aktivno slušanje, monolog i dijalog, vještine pregovaranja, komunikacija preko telefona, vještine pregovaranja, liderstvo, poslovni sastanci, komunikacija preko reklame,propaganda, manipulacija, pisanje životopisa i molbe za posao.


Knjiga na Web knjižari