KOMUNIKOLOGIJA I MENADŽMENT

Monografija je cjelovito referentno djelo pisano na istraživačkoj razini. Komunikologija i menadžment je monografija koja se na temelju teorijskog i empirijskog istraživanja bavi problematikom komuniciranja u suvremenom menadžmentu. U njoj su obrađeni pojam i značaj menadžmenta, metode istraživanja interakcija menadžmenta i komunikacije, zatim oblici, procesi i kulture komuniciranja.
Dalje, rad se bavi, mjestom i ulogom komunikacija u poslovnim sustavima. Suvremeni komunikacijski diskurz je promatran u totalitetu njegovih funkcija i pojava, verbalnih i neverbalnih, govornih i pisanih formi, odnosa pošiljatelja i recipijenta, te konteksta u kojima se ostvaruju u poslovnim sustavima. Komunikologija i menadžment sistematski obrađuje najnovija saznanja o utjecaju komunikacije na menadžerska znanja i umijeća. Izbor teorijskih podloga je izvršen sa stajališta ključnih funkcija komunikacija u tvrtkama. U studiji se analitički sagledava da je za uspješno obavljanje tog posla, potrebne su određene vještine (skup specifičnih sposobnosti koje su rezultat znanja, informacija, prakse i dara). Komunikacija je bitan čimbenik, dojmova o organizaciji i može predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha. Konstatira se da mendažment u uvjetima internet ekonomije mora se orijentirati na „nevidljive vrijednosti” ideje, informacije povezanosti – umrežavanje, a posebno intelektualni kapital. Sve su to danas značajni izvori konkurentske prednosti u opće. Uočeno je da je stvaranje menadžerske komunikološke kulture dugotrajan i naporan proces, te da je za njegov uspješan nastanak i nastavak potrebna neviđena upornost i entuzijazam njegovih nosilaca.
Drugi dio monografije je posvećen empirijskim istraživanjima fenomenologije komunikacije i menadžmenta. Putem sedam terenskih istraživanja analiziraju funkciju menadžmenta s komunikacijskog stajališta i tom prilikom koriste se adekvatni instrumenti i statističke metode u obradi anketnih upitnika.

Knjiga na Web knjižari